د
تربیت بدنی
ر این بخش می توانید قسمت های زیر را مشاه کنید.
1- نشریه مسابقات
2- تصاویر مسابقات فوتبال
3- کلیپ های فوتبال و حوادث آن
در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد می توانید در بخش تماس با ما سایت نسن
مراجعه نموده و مارا در اجرای بهتر این طرح یاری کنید..
به نام خدا
با توجه به درخواست های مکرر کاربران و بازیکنان مسابقات لیگ فوتبال فجر برای مشاهده تصاویر و کلیپ های فوتبال بر آن شدیم که نسبت به این امر برای شما سهولت بیشتر برای بازدید اقدام کنیم. به همین جهت سیستم یک پارچه ای را برای گزارشات هر هفته مسابقات ایجاد کرده ایم. تا شما به راحتی مشاهده و بهره برداری کنید.
لازم به توضیح است که کلیه لینک ها به صورت مستقیم قابل دریافت می باشند.